สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒ จำกัด

ตราสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 จำกัด

           สหกรณ์ออมทรัพย์ คือ

              สถาบันการเงินแบบหนึ่งที่มีสมาชิกเป็นบุคคลซึ่งมีอาชีพอย่างเดียวกันหรือที่อาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการออมทรัพย์ และให้กู้ยืมเมื่อเกิดความจำเป็นหรือเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์งอกเงยและได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ สามารถกู้ยืมเงินได้เมื่อเกิดความจำเป็นตาม หลักการช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

วิสัยทัศน์ (VISION)
เป็นองค์กรที่มั่นคง   บริหารงานอย่างใกล้ชิด
มุ่งสร้างเครือข่ายพันธมิตร  เพื่อประโยชน์ของสมาชิกและชุมชน
 
Online:  1
Visits:  119,317
Today:  19
PageView/Month:  697