สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒ จำกัด

   

 

 

พ.ต.ท. พิมณรัตน์   ธรรมาธิปติ์

  ประธานกรรมการ   
   

 
 

   

 พ.ต.อ. วัฒนา  เพ็งแก้ว

 ที่ปรึกษา1

พ.ต.อ.มานิต นาโควงศ์

ที่ปรึกษา2

   

 

พ.ต.ท. กิติพัฒน์   รื่นรวย

  รองประธานกรรมการ 1

พ.ต.ท. ยุทธนันต์ ขันโสม

 รองประธานกรรมการ 2

 

 

พ.ต.ต.ไพโรจน์  กำเนิดรักษา

 กรรมการดำเนินการ/เลขานุการ

 พ.ต.ต.พสิน สังขารา

 กรรมการดำเนินการ

 


พ.ต.ท.บวรศักดิ์ ทิพย์เดช

 กรรมการดำเนินการ


พ.ต.ท.สอาด สังข์ทองจีน

กรรมการดำเนินการ

 พ.ต.ท.ก้องภพ โพธิ์แสน

กรรมการดำเนินการพ.ต.ท.อัครพล เนียมสุวรรณ

กรรมการดำเนินการ 

พ.ต.ต.ทวีเดช  เที่ยงธรรม

กรรมการดำเนินการ

ร.ต.อ.โกสน บุญทรงธรรม

กรรมการดำเนินการ

 

ร.ต.อ.สุรินทร์  ทองรัดแก้ว

กรรมการดำเนินการ

 ร.ต.อ.ชำนาญ                   สุขโขประสบชัย

กรรมการดำเนินการ

ด.ต.  สมนึก  อาสาชำนาญ

กรรมการดำเนินการ

 

ด.ต.ชัยวัฒน์ เทิดธรรมปราการ

กรรมการดำเนินการ

ร.ต.อ.วันชนะ คำแสน

ผู้ตรวจสอบกิจการ 

ร.ต.ท.ประพันธ์ อนงค์

ผู้ตรวจสอบกิจการ

ร.ต.อ.ประจินต์  เทพคง

ผู้จัดการ ด.ต.จักรี ชำนาญแป้น

ผู้ช่วยผู้จัดการ   

         
 
 
   
           
 
Online:  1
Visits:  119,325
Today:  3
PageView/Month:  705